•  

Pomorski przedsiębiorco - zaplanuj swój rozwój

Pomorski przedsiębiorco - zaplanuj swój rozwój


 

Pomorski przedsiębiorco - zaplanuj swój rozwój

 

Działanie 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Czas trwania projektu wrzesień 2016 - sierpień 2018 Budżet projektu 1,95 mln zł

 

Projekt realizowany jest we współpracy z Organizacją Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" i Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

Celem projektu jest rozwój pomorskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez przygotowanie, wdrożenie i przyjęcie opracowanych wspólnie z doradcą Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa. Każde z uczestniczących przedsiębiostw zostanie zdiagnozowane pod kątem analizy potrzeb rozwojowych. W przypadku wykrycia luk w dostępności usług rozwojowych zostaną podjęte indywidualne działania interwencyjne. Informacja o zdiagnozowanych problemach pomorskich przedsiębiorstw z sektora MŚP zostanie udostępniona lokalnym intytucjom otoczenia społecznego.

Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstw z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działających na terenie województwa pomorskiego. W projekcie udział może wziąć 132 przedsiębiorstw (38 mikro, 76 małych i 18 średnich) oraz 188 ich pracowników z kadry zarządzającej.

 

Dokumenty

 Folder informacyjny

 Formularz zgłoszeniowy z ankietą

 Regulamin uczestnictwa

Ulotka informacyjna

 Umowa projektowa - średnie przedsiębiorstwa

 Umowa projektowa - średnie przedsiębiorstwa

 Umowa projektowa - małe przedsiębiorstwo do 25 pracowników

 Umowa projektowa - małe przedsiębiorstwo do 25 pracowników

 Umowa projektowa - małe przedsiębiorstwo do 26 pracowników

 Umowa projektowa - małe przedsiębiorstwo do 26 pracowników

 Umowa projektowa - mikroprzedsiębiorstwo

 Umowa projektowa - mikroprzedsiębiorstwo

 


AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe 06.10.2017 r.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zaprasza do składania ofert w ramach zapytań ofertowych.Zamówienie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności (Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Pomorski przedsiębiorco – zaplanuj swój rozwój”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, przez:

Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza

Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

KRS: 311830, NIP: 9571003947

zwaną dalej Zamawiającym.

Oferty należy składać do 18.10.2017 r. do godziny 10:00.

Załączniki:

Specyfika istotnych warunków zamówienia - opis przedmiotu.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Uszczegółowienie zakresu analizy potrzeb rozwojowych MŚP

Załącznik nr 3 – Szablon Planu Rozwoju, który będzie wynikiem procesu doradczego

Załącznik nr 4 – Opracowanie PARP, będące pierwowzorem Załącznika nr 3

Załącznik nr 5 – Wzór CV, stanowiącego załącznik do oferty

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłonieni zostali następujący Wykonawcy:

  1. Marcin Jerzynek
  2. Julita Popiołek
  3. Marek Czarnecki
  4. Justyna Bogołębska
  5. Mirosław Perzanowski
  6. Bartosz Tuchalski
  7. Magdalena Preuss
  8. Da Vinci Finance Dawid Karasiewicz
  9. Karolina Tuchalska-Siermińska
  10. Bartłomiej Bielawski 

 

Zapytanie ofertowe 26.09.2016

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zaprasza do składania ofert w ramach zapytań ofertowych.

http://nszz-stocznia.pl/zapytanie-ofertowe-nr-2pp2016-z-dnia-20-09-2016/ http://nszz-stocznia.pl/zapytanie-ofertowe-1pp2016-z-dnia-15-09-2016/

 

 

Izba / Wydarzenia / Projekty / Kontakty biznesowe / Współpraca międzynarodowa / Reklama / Kontakt Copyright (C) 2011 Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Wykonanie strony: